23948sdkhjf

Färre sågverk lönade sig i Norra Skog

Norra Skogs första bokslut efter fusionen mellan Norrskog och Norra Skogsägarna visar på ett rörelseresultat helt i nivå med förväntan. Rörelseresultatet för 2020 landade på -95 miljoner kronor som en effekt av engångskostnader kopplat till omstruktureringen. Resultatet efter finans landade på +1,6 miljarder kronor som ett resultat av försäljningen av skogsfastigheter.

– Koncernens omsättning under räkenskapsåret uppgår till 4,7 miljarder kronor, att jämföra med föregående år för de två fusionerade föreningarna där Norra Skogsägarna omsatte 2,8 miljarder och Norrskog omsatte 1,7 miljarder. Omsättningen har således varit god även fast den påverkats av den pågående pandemin, den genomförda fusionen samt den industriella omstruktureringen, meddelar Pär Lärkeryd, vd Norra Skog.

Trävaruproduktionen har under året gått starkt vid sågverken. Den totala produktionen uppgick under året till 836 000 kubikmeter sågad vara och 182 000 kubikmeter byggprodukter. Fram till halvårsskiftet skedde sågverksproduktionen vid fyra enheter varefter produktionen lades ned i Östavall och tillverkningen koncentrerades till de tre kvarvarande sågarna i Hissmofors, Sävar och Kåge. Även inom produktionen av byggprodukter skedde under året en omstrukturering där produktionen koncentrerades till Hissmofors, Hammerdal, Kåge efter det att produktionen av byggprodukter lagts ned i Sävar.

– Produktiviteten i vår trämekaniska industri har tagit ett rejält kliv framåt tack vara att all produktion kunnat förläggas på tre enheter i stället för fyra. Överflyttningen av produktionen har fungerat väl och kvarvarande enheter gjorde riktigt bra ifrån sig under andra halvåret, avslutar Pär Lärkeryd.

Koncernens resultat efter finansnetto landade på 1,6 miljarder kronor tack vare ett högt finansnetto på 1,7 miljarder, detta som ett led i försäljningen av skogsfastigheter. Rörelseresultatet för koncernen visar på ett negativt resultat om -95 miljoner kronor. Förklaring till detta är engångsposter knutna till fusionen i form av konsulting, IT-struktur, omorganisation och varumärke samt kostnader i samband med industriell omstrukturering av sågverk och byggprodukter. Förutom de förväntade fusionskostnaderna påverkas resultatet även av reserveringar kopplade till minskat värde av rotstående lager där marknadspriser på skogsråvara sänkts.

 – I samband med utredningen av fusionen uppskattade vi första årets engångskostnader till att landa i intervallet -70 till -100 miljoner. Det har visat sig stämma bra och nu ser vi fram emot att fortsättningsvis skörda frukterna som årligen beräknas uppgå till cirka +100 miljoner. Fusionen har således gått planenligt och vi är utan tvekan stärkta inför framtiden, säger Pär Lärkeryd.

Genom bildandet av Norra Skog skapades en skogsägarförening med helt nya muskler. Dels uppstod en mycket stark finansiell bas och dels skapades en kontroll över så pass stora volymer skogsråvara att föreningen på ett helt nytt sätt blev högintressant som långsiktig samarbetspartner för Metsä Board som beslutat sig för att satsa ytterligare på sitt massabruk i Husum. Genom att Norra Skog gick in som delägare tillsköts ytterligare kapital för fortsatta investeringar, men framför allt säkerställdes brukets långsiktiga virkesförsörjning.

 – Den här affären hade inte varit möjlig för de tidigare föreningarna Norrskog eller Norra Skogsägarna, men genom fusionen och därefter denna affär får föreningens medlemmar nu möjlighet att på lång sikt ta del av vinsterna även inom denna gren av skogsindustrin, det här är vad jag menar med verklig medlemsnytta, säger föreningens ordförande Torgny Hardselius.

Föreningens skogsaffärer har påverkats av pandemin som i hög utsträckning gjort det svårt med skogsägarmöten. Tack vare tidigare års strategiska arbete mot ökad digitalisering, både för affärsmöten och utbildning, har den skogliga affärsvolymen kunnat vidmakthållas. Den totalt inmätta volymen landade på 3,55 miljoner fastkubikmeter, vilket är 4 procent över föregående årsvolymer för de fusionerade föreningarna.

– Föreningen har även haft en positiv medlemstillströmning och hade vid årsskiftet 27 343 medlemmar vilket är en ökning med 113 medlemmar sedan fusionen genomfördes i maj 2020, förklarar Torgny Hardselius.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.095