23948sdkhjf

Stora Enso satsar på biologisk mångfald

Stora Enso har lanserat ett omfattande biodiversitetsprogram för det svenska markinnehavet. Programmet omfattar över 30 aktiviteter för att främja den biologiska mångfalden i företagets skogar i Sverige.

I linje med Stora Ensos hållbarhetsmål, definieras även konkreta mål för ökad biologisk mångfald till år 2030. Stora Enso äger 1,4 miljoner hektar mark i Sverige, och är därmed en av landets största skogsägare. Arbetet med att gynna biologisk mångfald har varit en naturlig del av Stora Ensos skogsbruk sedan 1990-talet. I och med biodiversitetsprogrammets tydliga mål till 2030 höjs nu ambitionerna avsevärt.

‒ Vi vet att mänskligheten behöver ta krafttag för biologisk mångfald, och vi vet att vi är en del av lösningen, berättar Ida Bränngård, skötselchef på Stora Enso Skog. De över 30 aktiviteterna i vårt biodiversitetsprogram, i kombination med det arbete vi redan gör, kommer att leda till ökade naturvärden och stärkt biologisk mångfald i hela vårt markinnehav. Programmets fem fokusområden har alla stor inverkan på skogens biologiska mångfald. Varje område har mätbara mål och aktiviteter till 2030. Några exempel:

  • Död ved: Av de skogslevande arterna på rödlistan är över 40% beroende av död ved. Ett av Stora Ensos mål är att öka mängden död ved på vårt markinnehav med 40% till 2030.
  • Lövträd: Även lövträd utgör avgörande livsmiljöer för många arter. Till 2030 ska Stora Enso dubblera mängden lövträd i våra yngre skogar och plantera 700 000 björkar årligen.
  • Vatten: Den biologiska mångfalden i och kring vattendrag och våtmarker är oftast rik, eftersom många arter är beroende av vatten i olika levnadsstadier. Till 2030 ska Stora Enso identifiera och restaurera fyra större vattenlandskap, och bygga bort vandringshinder i alla värdefulla vattendrag på markinnehavet
  • Arter och livsmiljöer: En paraplyart är en djur- eller växtart som lever i ett område med många andra känsliga arter. Genom att skydda paraplyarten skyddar man även övriga känsliga arter som finns i samma område. I biodiversitetsprogrammet fokuserar man på vitryggig hackspett, sandödla, rökdansfluga och raggbock, vilket i sig gynnar hundratals andra rödlistade arter.
  • Biodiversitetsfrämjande skötsel: bland annat öka naturvårdsbränningen med i genomsnitt 20% över en femårsperiod.

Många områden i Stora Ensos svenska skogar används idag för att testa och utveckla skötselmetoder och kunskap om biologisk mångfald. Det görs arbete sker i nära samarbete med universitet, miljöorganisationer, frivilligorganisationer och myndigheter för att dela kunskap och främja gemensam innovation och utveckling.

‒ Biologisk mångfald i skogen handlar i stora delar om att få ett skogslandskap med variation. Olika strukturer, olikåldrighet och olika skogstyper är viktiga parametrar för biologisk mångfald. Stora Enso’s åtgärdsprogram syftar till att skapa en mosaik i landskapet, öka variationen och främja naturvärden i hela markinnehavet, säger Ida Bränngård.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078