23948sdkhjf

Så tycker riksdagspartierna om byggande av småhus

I september är det val i Sverige. NTT har pratat med samtliga partier om bostadsbyggande. Vilka är de viktiga insatserna och vad vill partierna göra?

Undersökningar visar att de flesta människor vill bo i småhus. Trots detta är det ofta svårt att få markanvisningar för att bygga sådana. Vad anser ditt parti är den viktigaste reformen för att möjliggöra mer byggbar mark för småhus?

Vänsterpartiet:

– Människors möjligheter att välja boende ska främst tillgodoses genom att kommunerna bidrar till ett varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer genom en aktiv bostadspolitik. Kommunerna ska ha sina invånares bästa i åtanke när de utifrån sina behov avgör vilken mark som får bebyggas och om den ska bebyggas med flerbostadshus eller med småhus. Huvudfrågan för många idag är dock att avhjälpa bostadsbrist. Det blir då ofta grundläggande att tillhandahålla mark för, och bygga, framför allt hyresrätter. Då det är den enda upplåtelseform som alla invånare faktiskt har möjlighet att efterfråga, även de som är låginkomsttagare och/eller inte har sparat kapital.

Moderaterna:

– Vi vill se över regelverket som berör bostadsbyggande i syfte att skapa snabbare beslutsprocesser, öka flexibiliteten och minska produktionskostnaderna. Och kretsen som har rätt att överklaga detaljplaner och bygglov bör påtagligt begränsas. Moderaterna anser att när det rör sig om mindre projekt på privat mark ska ägaren kunna kräva att kommunen inleder ett detaljplaneförfarande om det inte står i strid med översiktsplanen och kommunen anser att det krävs för att bygglov för småhus ska kunna ges.  

Socialdemokraterna:

– Vi kan inte acceptera att samhället abdikerar från bostadsfrågan, och en nationell bostadspolitik krävs för att klara bostadsförsörjningen i hela landet. Målsättningen ska vara goda bostäder åt alla. Varje kommun måste ta ansvar för planering och byggande så att invånarna har tillgång till bra och hållbara bostäder. Samtidigt vill vi att kommunernas förutsättningar förbättras genom en modern förköpsrätt av mark för bostadsbyggande. 

Sverigedemokraterna:

– Det är kommunerna och deras styrande politiker som äger frågan. Vi anser att kommunerna ska tillmötesgå människors efterfrågan på småhus och ägda boende, vilket också görs i de kommuner som idag styrs av oss. I kommunerna behöver man redan i översiktsplanerna samt även i andra styrdokument för stadsplanering kommunerna har, ange att planering ska göras av bostäder utifrån behov och efterfrågan. Man bör öppna upp för möjligheten till fler olika upplåtelseformer än idag, bland annat mer för småhus om efterfrågan på det finns i aktuell kommun. I kommunerna bör analyser göras av just behov och efterfrågan och analyserna användas konkret i detaljplaneringen. Den möjlighet som idag finns till privat initiativrätt, bör kommunerna tydligare informera om.

Liberalerna:

– Det behövs mer färdigplanerad tomtmark för att fler ska ha möjlighet att förverkliga drömmen om ett eget byggt hem. Kommunerna måste lyssna mer på medborgarnas önskemål och vi måste ställa krav på statens markägande som en resurs för bostadsbyggande. Ett eget hem kräver att överregleringen av markanvändning upphör, men också att det skärpta amorteringskravet avskaffas, ett skattefritt bosparande för förstagångsköpare införs och att det görs det möjligt att hyrköpa sin bostad. 

Miljöpartiet:

– Miljöpartiet vill se mer blandad bebyggelse och säkerställa principen med blandade upplåtelseformer i alla bostadsområden. På så sätt kan vi till exempel få fler villor i områden som idag mest består av flerbostadshus. Den byggbara marken är en begränsad resurs. Vi behöver planera både för småhus och flerbostadshus, samtidigt ger flerbostadshus fler nya bostäder inom den begränsade tillgången på byggbar mark. Kommunerna planerar och bestämmer vilken mark som bör användas för att bygga småhus. Kommunerna behöver därför också skapar förutsättningar för fler småhus. Vi ser att blandad bebyggelse är ett bra sätt att både tillvarata marken och möta efterfrågan på olika typer av boenden.

Kristdemokraterna:

– Vi vill införa en planeringsstimulans för att öka kommunernas arbete med att planlägga mark för småhus. Den ska kompensera delar av kommunernas kostnader för den extraplanering som behövs. Planeringsstimulansen ska ges till de kommuner som utökar sin planläggning för att möta den lokala efterfrågan. På så vis kan människors boendedrömmar realiseras i större utsträckning. 

Centerpartiet:

– Utanför tätorterna finns gott om byggbar mark, däremot sällan detaljplaner. För att öka möjligheterna att bygga fler nya bostäder där vill vi förenkla byggreglerna kraftigt, till exempel genom att det blir lättare att beviljas bygglov utan krav på detaljplan. Vi vill ändra regelverken kring överklaganden så att tiden från beslut till ikraftträdande kan kortas. De främsta hindren handlar dock om finansiering. Vi vill sänka trösklarna till det ägda boendet genom bland annat bosparande.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094